L’ Agriculture Urbaine à Bruxelles

L'agenda Good Food

De CBSO: Centrale Begeleidingsdienst Stadslandbouw voor Openbare Instanties (Aankoopcentrale)

 

Ben je een Brussels openbare instantie* en wil je een of meer stadslandbouwprojecten ontwikkelen?

De CBSO kan je daarbij helpen en begeleiden tijdens alle projectfasen, van de start tot de verankering.

*Ga op deze lijst na of je een instantie bent die in aanmerking komt.

De Centrale Begeleidingsdienst Stadslandbouw voor Openbare Instanties (CBSO) is een aankoopcentrale en een aanvullend mechanisme tegen betaling op de Brusselse Facilitator Stadslandbouw. Via dit mechanisme kunnen Brusselse overheidsinstellingen worden begeleid door een multidisciplinair consortium van deskundigen. Deze dienst is betalend, maar omdat het een aankoopcentrale betreft, moet er geen overheidsopdrachtprocedure worden gevolgd. De begeleidingsdienst is beschikbaar voor dienstverlening die meer dan twee dagen werk vereist. De gratis dienstverlening van de Brusselse Facilitator Stadslandbouw (link leggen naar de BFS) is dan weer beschikbaar voor werk van minder dan twee dagen.

Het prioritaire consortium dat gevormd wordt door ERU, Groupe One, Terre-en-Vue en Green SURF is gespecialiseerd in stedenbouw, terreinontsluiting, productietechnieken, budgettaire en juridische opvolging en innovatieve zakenmodellen. Het kan je helpen antwoorden te vinden op vragen waarmee je zit rond je stadslandbouwproject. Indien dit consortium vindt dat het geen tijd heeft of onvoldoende competent is om een antwoord te geven op je vraag, zal het die doorgeven aan een tweede consortium, samengesteld uit Alaube, Skyfarms en CityTools.

De expertengroep kan je helpen met tal van vragen aangaande je stadslandbouwproject (voorstellen als een computergrafiek): 

 • Technische vragen: bodemkwaliteit en -onderzoek, draagvermogen voor gebouwen, bevloeiing, …
 • Economische vragen: economische en zakenmodellen, projectafbakening, …
 • Stedenbouwkundige vragen: gebieds- en omgevingsanalyse, begeleiding bij de selecties, competenties inzake cartografie, …
 • Juridische vragen: vergunningen, rechtspraak, contracten inzake terbeschikkingstelling, grondbeleid, …
 • Haalbaarheidsonderzoek: scenario’s, netwerkanalyse, financiële plannen, analyse inzake biodiversiteit, bodem, energie, rendementsverwachting
 • Operationele visieontwikkeling: benchmarking, procesbegeleiding, …
 • Operationele begeleiding: conceptmethodologie, bestekken, technische evaluatie, …
 • Postprojectmonitoring: opvolging, governance, …
20211007_164406

Hoe begeleiding door de CBSO aanvragen?

1. Vergewis je ervan dat je in aanmerking komt.

2. Vul het aanvraagformulier inzake de opdracht in (zie hierboven).

3. Preciseer :

– Al je gegevens: naam – voornaam – naam van de organisatie – e-mailadres – telefoonnummer;

– De al gekende eigenschappen van je stadslandbouwproject (bovengronds / in volle grond, locatie, omvang, techniek, economisch en/of sociaal en/of milieudoel, …);

– Jouw vragen of infobehoeften.

>>> Je zal vlug worden gecontacteerd (binnen tien werkdagen) door een eerstelijnshelper die je een specifieke dienst zal voorstellen (kostenraming).

 

Wil je meer weten over het systeem van de aankoopscentrale?

Deze dienst is betalend, maar omdat het systeem neerkomt op een aankoopcentrale, moet er geen overheidsopdrachtprocedure worden gevolgd, op voorwaarde dat je een Brusselse openbare instantie bent die in aanmerking komt.

Neem nu Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW): hieronder vind je het procedureverloop van dit bestuur in dergelijke gevallen.

Bij BEW verloopt de facturering als volgt bij gebruik van de aankoopcentrale, afhankelijk van de drempelbedragen die begroot zijn (regeling die specifiek voor de GOB geldt):

 • <€ 30.000: Vastlegging niet verplicht maar aangeraden; de facturen worden gewoon betaald na controle en goedkeuring door het verantwoordelijke personeelslid
 • € 30.000-€ 85.000: Vastlegging is verplicht, met visum van de CEL, de controledienst voor vastleggingen en vereffeningen, voordat de uit de indiening van de offerte voortvloeiende overheidsopdracht kan worden betekend; de facturen worden betaald na controle en goedkeuring door het verantwoordelijke personeelslid
 • € 85.000-€ 140.000: Vastlegging is verplicht voordat de eruit volgende overheidsopdracht kan worden betekend, met visum van de CEL; gedelegeerde tekenbevoegdheid aan de DG; de facturen worden betaald na controle en goedkeuring door het verantwoordelijke personeelslid
 • >€ 140.000: Vastlegging is verplicht voordat de eruit volgende overheidsopdracht kan worden betekend, met visum van de CEL; de minister ondertekent de betekening; de facturen worden betaald na controle en goedkeuring door het verantwoordelijke personeelslid

Bij de GOB is het zo dat er op basis van art. 43, § 3 van het RB inzake de begrotingscontrole geen advies van de IF nodig is voor overheidsopdrachten die voortvloeien uit een raamovereenkomst

 • indien het bedrag lager ligt dan € 85.000 of
 • indien er maar één enkel opdrachtnemer is of
 • indien er achtereenvolgens meerdere opdrachtnemers zijn, voor zover de raamovereenkomst niet ook nog in een vorm van mededinging voorziet + voor zover het advies van de IF over de raamovereenkomst gunstig was + voor zover de daaropvolgende dienstenopdrachten de raming niet met meer dan 10% overschrijden (dus € 250.00, btw inbegrepen, + € 25.000, btw inbegrepen, per jaar in dit geval)

Opgelet! Elke overheidsinstelling moet bij haar financiële dienst nagaan welke procedures intern gelden voor het factureren in het kader van een bij een aankoopcentrale geplaatste bestelling.

Deze aankoopcentrale zal twee jaar bestaan.

Aller au contenu principal - Overslaan en naar de inhoud gaan